TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ CT/VT ให้กับ กฟภ. ประมาณ 3000 เครื่อง ทั้งระบบ 22kV และ33kV

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ CT/VT ให้กับ กฟภ. ประมาณ 3000 เครื่อง ทั้งระบบ 22kV และ33kV

    บริษัท ฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการเสนอประกวดราคาแบบ e-Auction สำหรับผลิตภัณฑ์ CT/VT ที่ผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมด้วยระบบ ISO 9001 ทุกขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล IEC 61869 จำนวนทั้งหมดเกือบ 3000 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถทำการส่งมอบถึง กฟภ.เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เสนอราคา เพื่อให้ทันตามแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำสู่การพัฒนาการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีดังนี้

  1. Oil type Current transformer ระบบ 22 kV 50/5 A Class 0.5 30VA  จำนวน 1120 เครื่อง
  2. Oil type Current transformer ระบบ 33 kV  10/5 A  Class 0.5  30VA  จำนวน 710เครื่อง
  3. Oil type Current transformer ระบบ 33 kV  75/5 A  Class 0.5  30VA  จำนวน 44เครื่อง
  4. Oil type Current transformer ระบบ 33 kV  100/5 A  Class 0.5  30VA  จำนวน 100 เครื่อง
  5. Oil type Voltage transformer ระบบ 33 kV 110 V  Class 0.5  50 VA  จำนวน 900 เครื่อง
ย้อนกลับ
Certificated Logo