TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง ตามสัญญาเลขที่ MP9-8971-HGE เริ่มส่งมอบ วันที่ 13/9/60

24kV Current Transformer Outdoor type current ratio 100/5A  จำนวน 200 เครื่อง
ย้อนกลับ
Certificated Logo