TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง ตามสัญญาเลขที่ MP9-8971-JGE เริ่มส่งมอบ วันที่ 23/3/61

24kV Current Transformer outdoor type current ratio 10/5A  จำนวน 480 เครื่อง
ย้อนกลับ
Certificated Logo